RSS
A A A
SmodBIP

Status prawny Uczelni

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jest uczelnią niepubliczną powołaną decyzją Ministra Edukacji Narodowej o wpisaniu Uczelni do Rejestru Szkół Wyższych Niepaństwowych pod numerem 66 (nr DNS 3-0145-85/4/AM/95 z dn. 18-07-1995 r.), Stosownie do §1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6.03.2007 w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych, aktualny numer Uczelni w rejestrze to 67 (nr MNSiW-DNS-WUN-6014-15829-3/AB/11 z dn. 18.05.2011 r.).

Uczelnia działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365), ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595), Statutu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej a także na podstawie:


  • Zezwolenia na prowadzenie studiów licencjackich na kierunku Finanse i bankowość - decyzja MEN (DNS 3-0145-85/4/AM/95 z dn. 18-07-1995 r.)

  • Zezwolenia na uruchomienie studiów magisterskich na kierunku Finanse i bankowość - decyzja MEN z dn. 06-08-2001 (DSW-2-0145-416/TBM/2001)

  • Zezwolenia na uruchomienie studiów licencjackich na kierunku Politologia – decyzja MEN z dn. 11-01-2001 r. (DNS.1-0143-58/2/JL/2000/2001)

  • Zezwolenia na uruchomienie wyższych studiów zawodowych na kierunku Informatyka – decyzja MENiS z dn. 25-09-2003 r. (DSW-3-4003/1003/EK/Rej.66/03)

  • Zezwolenia na uruchomienie wyższych studiów magisterskich na kierunku Prawo – decyzja MENiS z dn. 25-09-2003 r. (DSW-3-4003/1003/EK/Rej.66/03)

  • Zezwolenia na uruchomienie wyższych studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – decyzja MENiS z dn. 25-09-2003 r. (DSW-3-4003/1003/EK/Rej.66/03)

  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

  • Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej,

  • Decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 01.03.2011 roku o zmianie nazwy Uczelni z Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów z siedzibą w Bielsku-Białej na Wyższa Szkoła Finansów i Prawa z siedzibą w Bielsku-Białej. Decyzja MNiSW-DNS-WUN-6011-14100-1/AM/11


Opublikował: Jakub Paździora
Publikacja dnia: 17.08.2012
Podpisał: Jakub Paździora
Dokument z dnia: 17.08.2012
Dokument oglądany razy: 6 419